Algemene Voorwaarden Amber Medisch Pedicure

Versie: 1.5

Datum: 1-9-2021

 

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Amber Medisch Pedicure en een klant waarop Amber Medisch Pedicure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken

 

Inspanningen Amber Medisch Pedicure

Amber Medisch Pedicure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Amber Medisch Pedicure zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

Afspraken

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Amber Medisch Pedicure melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Amber Medisch Pedicure het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant berekenen. Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Amber Medisch Pedicure de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Amber Medisch Pedicure moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden.

 

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Kort gezegd:

Afspraken die niet 24 van te voren zijn afgezegd zullen volledig in rekening worden gebracht.

 

Betaling

Amber Medisch Pedicure vermeldt alle prijzen van behandelingen online op de website www.ambermedischpedicure.nl. De prijzen voor de producten staan in het kassa systeem in de praktijk en worden bij navraag aan de klant verstrekt. De prijzen in het kassa systeem zijn leidend. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

 

De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin  te voldoen.

 

Personeel in de praktijk

Amber Medisch Pedicure heeft het recht om zonder vooroverleg met de klant bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een andere medewerker, indien Amber Medisch Pedicure dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.

 

Persoonsgegevens & privacy

De klant voorziet Amber Medisch Pedicure bij de eerste behandeling van alle gegevens, (waaronder medische gegevens/ziektebeelden), waarvan Amber Medisch Pedicure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

 

Amber Medisch Pedicure neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem. Amber Medisch Pedicure behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Amber Medisch Pedicure zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.

 

Geheimhouding

Amber Medisch Pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Amber Medisch Pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Aansprakelijkheid

Amber Medisch Pedicure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Amber Medisch Pedicure is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

 

Amber Medisch Pedicure is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk.

 

Garantie

Amber Medisch Pedicure geeft de klant één week (5 werkdagen) garantie op de pedicurebehandelingen.

 

Beschadiging & diefstal

Amber Medisch Pedicure heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur en/of producten beschadigt. Amber Medisch Pedicure meldt diefstal altijd bij de politie.

 

Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk (email: info@ambermedischpedicure.nl) gemeld worden aan Amber Medisch Pedicure. Amber Medisch Pedicure moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Amber Medisch Pedicure de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Amber Medisch Pedicure en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

De garantie vervalt indien:

-          De klant de nagels heeft laten onderhouden door een andere praktijk.

-          De klant andere producten heeft gebruikt dan door Amber Medisch Pedicure is geadviseerd.

-          De klant  de adviezen niet heeft opgevolgd.

-          De klant de verwijzing naar andere disciplines ( waaronder huisarts, podotherapeut) niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.

-          De client de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Amber Medisch Pedicure het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

Recht

Op elke overeenkomst tussen Amber Medisch Pedicure en de klant is Nederlands recht van toepassing.  Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.